Общи условия

Общи условия и обработка на лични данни

Общи условия
Участникът дава съгласие да бъде фотографиран/видеозаснет по време на мероприятието и снимките/видеото да бъдат публикувани в Интернет или други медии.
Участникът ще вземе участие в еърсофт игра „Viper 8”, която ще се проведе на 30.08-01.09.2024 г. на летище Узунджово, в района на гр. Хасково, България по собствено желание, не е употребил алкохол, наркотици или други субстанции, които могат да повлияят на преценката му.
Участникът ще се запознае с правилата на мероприятието, не по-късно от неговото започване. В случай че има някакви въпроси относно мероприятието или правилата ще се свърже с Оранизаторите предварително.
Участникът ще присъства на инструктажа за безопасност и ще се съобрази с информацията предоставена на него.
Участникът, ще спазва стриктно правилата и инструкциите на Оранизаторите по време на мероприятието.
Участникът ще се включи в играта едва след като е напълно запознат с правилата и всички инструкции дадени от Организатора.
Участникът е наясно, че трябва да носи предпазна екипировка през цялото времетраене на мероприятието и че може да сваля предпазната екипировка само на предварително определено място (сейф зона, паркинг).
Участникът приема, че Организаторът не носи отговорност за всякакви физически или имуществени щети, които участникът може да претърпи на игралния терен или в сейф зоната по време на мерорпиятието и няма да търси отговорност от Организатора.
Участникът декларира, че няма да търси имуществена отговорност от Оранизатора за щети върху притежавано от него имущество или такова, което се намира в негово владение.
Участникът декларира, че ще използва всякакъв игрови инвентар, който му бъде предоставен, на собствена отговорност, само в границите на игровия терен и съгласно инструкциите на Организатора.
Участникът приема, че носи пълна отговорност за всякакъв игрови инвентар, който му бъде прeдоставен и ще го върне на собственика му след края на играта.
(За Организатор се счита всяко лице удостоверено със съответния документ от страна на „Еърсофт София“).

Информация относно целите на събиране и обработка на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679):
• събраните лични данни се ползват с цел идентифицирате пред организаторите, изпращане на информация за събитието, регистрация на участниците и връщане на загубени вещи след края на събитието.
• събраните данни не се предоставят на 3-ти страни
• събраните данни няма да се използват за маркетинг
• събраните данни ще бъдат изтрити и/или унищожени 1 месец след края на провеждане на събитието (10 октомври 2023)
• личните Ви данни могат да бъдат заличени при изрично подадено от Вас заявление, стига да няма законово основание за тяхното съхраняване и обработване
• имате право да получите пълно копие на съхраняваните от нас ваши лични данни
Участникът декларира, че е запознат и е съгласен с целите за съхранение и обработка на личните му данни и е съгласен те да бъдат обработвани за целите на събитието